Оперативна програма - "Иновации и конкурентоспособност"

News

Theoretical weight Calculator

Circular hollow sections (CHS)

  Size Weight
Diameter (mm) kg/mtr
Wall thickness (mm)
Profile length (mtr) kg
Pieces kg
Weight L (mtr) kg
Square & Rectangular Hollow Sections (SHS & RHS)

  Size Weight
Wall thickness (mm) kg/mtr
Side 1(mm)
Side 2(mm)
Profile length (mtr) kg
Pieces kg
Weight L (mtr) kg

Оперативна програма - "Иновации и конкурентоспособност"

Проекта се изпълнява в рамките на 10 месеца с начало 16.09.2022г. и край 16.07.2023г. и е съфинансиран от Европейския фонд за регионално развитие чрез продкрепата на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014 – 2020.

На 16.09.2022 г. Омега ООД стартира изпълнението на административен договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-6.002-0160-C01, предоставен от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014 – 2020 във ръзка с изпълнението на проект „Възстановяване на МСП чрез подобряване на енергийната ефективност“. Основната цел на проекта е предоставяне на фокусирана подкрепа на българските малки и средни предприятия за възстановяване от икономическите последици от разпространението на пандемията COVID-19 чрез подобряване на енергийната им ефективност. В резултат от изпълнение на дейностите се очаква подобряване на енергийната ефективност на МСП, повишаването на конкурентоспособността и понижаване на енергийната интензивност, както на ниво отделни производствени предприятия, така и като цяло за икономиката. Със средствата, осигурени от проекта ще бъдат извършени следните инвестиции:

1. Подмяна на морално остарели и енергоемки компресори и изсушители към тях:

В рамките на проекта ще бъдат закупени 3 броя нови ротационни конвенцинални компресори с въздушно охлаждане, работно налягане 8 bar и мощност на двигателя 45 kw. За нуждите на новите компресори ще се закупят 3 броя изсушители (тип хладилни) и 1 брой ресивър с обем 3000 л.

2. Закупуване на 1 бр. комплектна кондензаторна уредба, която ще бъде монтирана на линията за производство на електрозаваерени тръби.

3. Подмяна на стари енергоемки осветителни тела с ново ЛЕД-осветление:

Предвижда се подмяна съществуващото осветление с ново ЛЕД-осветление, групирано в система от 330 бр осветителни тела тип „камбана“ (в т.ч. светлинен източник, оптична система, корпус) с мощност 100W, 15000LM и 5000K.

 Download stock

Calculator

Catalog